กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นายณฐภณ บุตรวัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวภัควลัญชญ์ พานนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิมาพร หลักคำพันธ์
ครู
นางสาวเชาวนี ก้อนขาว
ครู
นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต
ครู
นางสาวสุดารัตน์ นาอุดม
ครู
นางสาวนรินทร์ มูยีหมัด
ครูผู้ช่วย
นางสาวกรณิกา มูลมานัส
ครูปฏิบัติการสอน
Mr.Jason Paleng Lawa
ครูต่างชาติ