กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
     
นายณฐภณ บุตรวัน
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวปาริชาต วงษ์แก้ว
ครูชำนาญการ
นางสาวภัควลัญชญ์ พานนท์
ครูชำนาญการ
นางสาวศศิมาพร หลักคำพันธ์
ครู
นางสาวเชาวนี ก้อนขาว
ครู
นางอมรรัตน์ วงศ์เพชรชารัต
ครู
นางสาวสุดารัตน์ นาอุดม
ครูผู้ช่วย
นางสาวนรินทร์ มูยีหมัด
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญานี จินดางาม
ครูปฏิบัติการสอน